Vaak gestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over burgerlijke en commerciële bemiddeling. Klik op de vragen om het tabblad uit te breiden.

Dit zijn twee alternatieve methoden van geschillenbeslechting (ADR), die een alternatieve oplossing voor een rechtszaak beogen. Terwijl arbitrage de mogelijkheid biedt een derde aan te wijzen die een definitieve uitspraak zal doen (zoals een rechter), laat bemiddeling het initiatief aan de partijen.

Bemiddeling kan gerechtelijk (op voorstel van een rechter) of buitengerechtelijk (op initiatief van een van de partijen) geschieden. Rechtbanken en gerechtshoven zijn zich steeds meer bewust van de voordelen van bemiddeling.

De erkende bemiddelaar heeft een specifieke opleiding gevolgd, wordt benoemd door de Federale Bemiddelingscommissie en is onderworpen aan een strikte deontologische code. De voorwaarden voor accreditatie zijn in de wet vastgelegd. De erkende bemiddelaar moet van onbesproken gedrag zijn: hij mag met name niet zijn veroordeeld of tuchtrechtelijk zijn veroordeeld. Zij zijn onderworpen aan de gedragscode van de federale bemiddelingscommissie en moeten een permanente opleiding volgen.

Bemiddeling is geregeld in de artikelen 1724 tot 1737 van het Gerechtelijk Wetboek. Alleen erkende bemiddelaars zijn formeel onderworpen aan dit wettelijke kader. De inhoud van het protocol, het bemiddelingstraject en de erkenning van de bemiddelaar worden beschreven.

De wet bepaalt dat de bemiddelaar onafhankelijk, neutraal en onpartijdig moet zijn. Deze neutraliteit stelt hem in staat geloofwaardig te zijn ten opzichte van de partijen. Alleen erkende bemiddelaars zijn formeel onderworpen aan dit wettelijke kader en aan de Gedragscode van de Federale Bemiddelingscommissie.

Alles wat tijdens de bemiddeling wordt gezegd, is strikt vertrouwelijk, zowel voor de partijen – die zich hiertoe schriftelijk verbinden – als voor de bemiddelaar (artikel 1728 van het Gerechtelijk Wetboek). Nogmaals, het is van belang te onderlijnen dat het rechtskader en de Gedragscode alleen bindend zijn voor de erkende bemiddelaar.

U kunt alleen of bijgestaan door uw raadsman tussenbeide komen tijdens een bemiddeling. Het is ook mogelijk derden (deskundigen, enz.) in te schakelen, mits zij zich tot strikte vertrouwelijkheid verplichten (ondertekening van een NDA).

Bemiddeling is een vrijwillige traject , wat betekent dat elke partij het op elk moment kan onderbreken, zonder dat zij daar zelf nadeel van ondervindt.

Bemiddeling kan ook worden ingeleid in de loop van een gerechtelijke procedure, die daardoor wordt geschorst. Indien de bemiddeling mislukt, kunnen de partijen de procedure hervatten in het kader van hetgeen bij wet is bepaald.

De honoraria en de kosten van de bemiddelaar worden altijd van tevoren overeengekomen en worden over het algemeen door de partijen gedeeld. Het uurtarief kan variëren, afhankelijk van de zaak en de bemiddelaar. Bij FB-Mediation is het eerste gesprek gratis.

De duur hangt af van de complexiteit van de zaak en van de partijen. Over het algemeen zijn enkele sessies voldoende om tot een akkoord te komen of tot de conclusie dat het mislukt is. Snelheid is dus een belangrijk voordeel van bemiddeling ten opzichte van de gerechtelijke procedure.

In burgerlijke en handelszaken zaken bedraagt het succespercentage bij vrijwillige bemiddeling volgens officiële studies ongeveer 75%.

Het akkoord dat aan het einde van een bemiddeling wordt bereikt, heeft kracht van wet indien het door een rechtbank wordt gehomologeerd (art. 1739 Gerechtelijk Wetboek). Dit veronderstelt echter dat een erkende bemiddelaar is ingeschakeld.

In de schikkingsovereenkomst, waarin de door de partijen in het kader van de bemiddeling bereikte overeenstemming wordt vastgelegd, kunnen alle kwesties worden geregeld, behalve die welke in strijd zijn met de openbare orde. De partijen wordt derhalve aangemoedigd creatief te zijn en hun besprekingen te verruimen tot onderwerpen die veel verder kunnen gaan dan het onderwerp van het geschil. Deze grote flexibiliteit is een andere belangrijke troef van de bemiddeling, omdat zij het mogelijk maakt de relaties tussen mensen te herstellen.

Bemiddeling kan (en zou eigenlijk moeten) als clausule in alle contracten en algemene voorwaarden worden opgenomen.

Nuttige links

Voor alle andere vragen kunt u de bovenstaande links raadplegen of contact met ons opnemen.

De site van de Federale Bemiddelingscommissie, in het bijzonder voor de rol van de erkende bemiddelaar, zijn beroepsvereisten en de soorten bemiddeling.

Een brochure van de FOD Justitie met uitleg over bemiddeling als alternatief voor gerechtelijke procedures.