Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een vertrouwelijk en vrijwillig traject van conflictoplossing. De partijen kunnen een beroep doen op een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale derde: de bemiddelaar.

Onze rol bestaat erin een bemiddelingstraject te faciliteren dat ertoe moet leiden een duurzame oplossing te vinden tussen de partijen, door hen te helpen zelf oplossingen uit te werken.

De bemiddelaar kan al dan niet erkend zijn, maar alleen erkende bemiddelaars zijn onderworpen aan de beroepscode die bij wet is vastgesteld. Indien zij worden erkend, kunnen zij in rechte optreden en de overeenkomst laten goedkeuren.

Zij kunnen ook buiten het gerechtelijk kader optreden, indien door de partijen in onderling overleg aangeduid. In elk geval zal de bemiddelaar optreden in het kader van een op voorhand opgemaakt bemiddelingsprotocol.

De voordelen van bemiddeling

Burgerlijk en commerciële bemiddeling

De bemiddeling kan in verschillende domeinen worden uitgevoerd.

Bemiddelaars die erkend zijn in burgerlijke en handelszaken zijn bevoegd om alle kwesties in verband met verbintenissen en contracten te behandelen.

Bij FB Mediation zijn we gespecialiseerd in conflicten die verband houden met ondernemingen en de mensen die erbij betrokken zijn

Beroep doen op een erkende bemiddelaar

is ervoor zorgen dat het conflict wordt beheerd door een verantwoordelijke en een goed opgeleide professional, die verschillende voordelen biedt:

De erkenning van de bemiddelaar wordt gecontroleerd door de Federale Bemiddelingscommissie.

Het bemiddelingstraject, in concreto

De partijen komen bijeen in de kantoren van de bemiddelaar (of op een andere in onderling overleg gekozen plaats)

De bemiddeling kan ook geheel of gedeeltelijk per videoconferentie plaatsvinden. Bij FB Mediation zijn we bedreven in digitale tools en hebben we ervaring in het voeren van bemiddelingen via verschillende video tools, die afhankelijk van de situatie al dan niet kunnen worden gebruikt.

De bemiddeling kan worden georganiseerd met of zonder de advocaten van de partijen.

Tijdens de eerste sessie legt de bemiddelaar het bemiddelingstraject uit en stelt hij voor een protocol te ondertekenen waarin het kader van de werkzaamheden, de honoraria van de bemiddelaar, enz. worden vastgelegd. De bemiddelaar nodigt de partijen vervolgens uit om hun visie op het conflict toe te lichten, waarbij hij erop toeziet dat het evenwicht tussen de partijen wordt gerespecteerd en dat er naar elkaar wordt geluisterd.

De duur varieert naar gelang van de complexiteit van het geval, maar bedraagt over het algemeen niet meer dan enkele sessies. De partijen kunnen de bemiddeling op elk moment onderbreken, maar zij verbinden zich er wel toe werkelijk bij de bemiddeling betrokken te zijn.

Onze partners & nuttige links

FB Transmission, partner van FB Mediation, is één van de voornaamste Belgische M&A kantoren.

De site van de Federale Bemiddelingscommissie, in het bijzonder voor de rol van de erkende bemiddelaar, zijn beroepsvereisten en de soorten bemiddeling.

Een brochure van de FOD Justitie met uitleg over bemiddeling als alternatief voor gerechtelijke procedures.