Privacybeleid

1. Inleiding
Dit privacybeleid is van toepassing op het verzamelen, beheren en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door FB-Mediation. Het is van toepassing op al onze klanten (huidige, vroegere en toekomstige) en alle bezoekers van onze website. Het beschrijft onze praktijken met betrekking tot deze gegevens, de informatie die wij kunnen verzamelen en hoe wij die verzamelen, en de doeleinden waarvoor wij die gegevens kunnen gebruiken. In dit document wordt ook uitgelegd hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

2. Welke gegevens verzamelen wij?
Met persoonsgegevens bedoelen wij gegevens die u als individu identificeren. De persoonsgegevens die FB-Mediation verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invult via het contactformulier op onze website en die wij ontvangen als gevolg van uw gebruik van onze site. Het betreft ook gegevens die u ons via andere kanalen toestuurt (telefoon, antwoordformulieren, contractuele documenten en andere).

3. Waarom en hoe verzamelen wij deze gegevens?
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens hoofdzakelijk om uw verzoeken in verband met FB-Mediation op te volgen. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te informeren over onze (nieuwe) producten, diensten en speciale acties waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn. Alle gegevens die wij verzamelen, kunnen worden gecombineerd zodat onze producten, diensten en speciale aanbiedingen beter op uw persoonlijke behoeften kunnen worden afgestemd.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze producten, diensten en speciale aanbiedingen te controleren, te evalueren en te verbeteren, onder meer voor algemene of specifieke marktonderzoeksdoeleinden. Ten slotte kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor statistische doeleinden. Niet alle gegevens worden voor dezelfde doeleinden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard voor facturatiedoeleinden en voor de levering van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens worden gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

Het staat u altijd vrij te weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij zullen u altijd vooraf duidelijk informeren over de reden waarom u uw gegevens aan ons doorgeeft. Wij slaan uw gegevens zorgvuldig en gewetensvol op, en alleen zolang als nodig is voor het aangegeven doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, om diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens gedurende een redelijke periode na uw laatste interactie met FB-Mediation kunnen bewaren. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen wij deze op veilige wijze vernietigen of wissen. Als u e-mails ontvangt omdat u zich hebt geregistreerd, zoals in het geval van digitale nieuwsbrieven, blijft u deze ontvangen totdat u zich afmeldt.

Bij de verwerking van gegevens zorgen wij ervoor dat te allen tijde een beveiligingsniveau wordt gehandhaafd dat, gelet op de beschikbare technologie, voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, wijziging, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Dit omvat zowel technische als organisatorische maatregelen (zoals gegevensversleuteling, toegangscontrole tot onze infrastructuur, beperkt aantal werknemers met toegang tot gegevens, enz.)

4. Wat zijn uw rechten?
U hebt ook een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. U hebt het recht op toegang tot en verbetering en verwijdering van informatie over u. U kunt ook bezwaar maken tegen het combineren van uw persoonsgegevens in een bepaald profiel. Ten slotte kunt u ons vragen u de gegevens die wij over u hebben digitaal toe te sturen.

Om deze rechten uit te oefenen, moet u een schriftelijk verzoek sturen naar FB-Mediation, via onze algemene contactgegevens, waarin u duidelijk aangeeft wat u wenst te weten, te corrigeren, te verwijderen of te ontvangen. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment, zonder motivatie of kosten, uitschrijven. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via onze algemene contactgegevens of door te klikken op de afmeldlink onderaan onze elektronische nieuwsbrieven.

Het doel van dit privacybeleid is om u duidelijkheid en transparantie te bieden. Mocht u toch nog vragen hebben over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, Tanguy della Faille – 75 rue Beyaert, 7500 Tournai, of via het adres info@fb-mediation.be.

5. Beheer van uw gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en beheerd door FB-Mediation, 75 rue Beyaert, 7500 Tournai. Binnen FB-Mediation zijn de gegevens alleen toegankelijk voor de verantwoordelijke personen die er uit hoofde van hun taken toegang toe moeten hebben. Uw gegevens kunnen ook worden verzameld en verwerkt door onze onderaannemers. Dit zijn bedrijven die onze databanken en website namens ons beheren of hosten. Zij hebben alleen toegang tot persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. Een lijst van deze onderaannemers kan op verzoek worden verkregen.

6. Overdracht aan derden
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan externe organisaties, bedrijven of personen. Wij beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie.

Voor een aantal initiatieven doen wij ook een beroep op een externe onderaannemer. Deze externe onderaannemer beheert een databank die gekoppeld is aan de FB-Mediation databank. De subcontractant verbindt zich ertoe de gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen, met volledige inachtneming van dit beleid. Deze bepalingen worden ook altijd contractueel vastgelegd met onze onderaannemers. Dit betekent dat een onderaannemer uw persoonsgegevens nooit op eigen initiatief mag gebruiken en dat uw gegevens moeten worden gewist zodra de onderaannemer zijn opdracht heeft voltooid.